DuPho-aansluitingen

Samenwerkingsverbanden om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen

In de huidige markt waar tarieven onder druk staan en Corona veel schade heeft aangericht is het van groot belang om een beroepsorganisatie achter je te hebben staan. Een van de kerntaken van DuPho is de collectieve vertegenwoordiging van haar leden en de fotografiesector als geheel. Daarom is DuPho aangesloten en/of heeft zij bestuurszetels bij o.a. BeeldAnoniem, Creatieve Coalitie, FCI, Kunsten ’92, Platform fotografie Nederland en is dit jaar de Federatie Beeldrechten opgericht. We lichten er een aantal organisaties uit.

Federatie Beeldrechten.

Auteursrechtenorganisatie Pictoright heeft samen met DuPho en de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK), Kunstenbond en NVJ-NVF de Federatie Beeldrechten opgericht. Met dit nieuwe samenwerkingsverband willen wij de exploitatie van beeldrechten voor en door de betrokken makers versterken en hun positie verbeteren.


Beeldend kunstenaars, fotografen, illustratoren en ontwerpers (kortom beeldmakers) leveren een steeds essentiëlere bijdrage aan de samenleving. Beelden zijn alomtegenwoordig in het dagelijks leven en hebben een enorme impact. Denk aan (nieuws)foto’s, tekeningen en infographics in kranten en digitale media, aan typografie, verpakkingen, de vormgeving van publieke ruimten, muurschilderingen, beeldende kunst, street art en digital art. Visuele herkenning creëert waarde. Met 138 miljard euro komt de hoogste omzet in Europa binnen de creatieve en culturele industrie uit de visual arts. Het CBS laat zien dat de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie 26,5 miljard euro bedraagt.


De waarde van beeld is groter dan vaak wordt gedacht. Het stelsel behoeft aanpassing. In het huidige rechtenlandschap blijft de value gap voor beeldwerken onderbelicht: waar langzamerhand de rechten voor muziek op online platforms als Instagram en YouTube geregeld worden, blijkt de urgentie voor beeld nog niet vanzelfsprekend. De Federatie Beeldrechten wil beeld op de juiste economische waarde geschat zien worden en aan beeldmakers toerekenen. Doel is een eerlijker verdeling in de keten van maker tot kijker.

Federatie Creatieve Industrie.

Onze culturele en creatieve sector is van wereldklasse en van groot belang voor de toekomst van ons land. De sector vergroot ons innovatief vermogen en draagt buitengewoon bij aan ons welzijn en onze welvaart, aan de kwaliteit van ons onderwijs en aan een gezonde democratie.


Deze culturele en creatieve sector draagt € 25,5miljard bij aan onze economie. Dat is 3,7 procent van ons bruto binnenlands product. Tussen 2015 en 2018 was de creatieve sector - samen met ICT- de belangrijkste aanjager van onze economische groei en werkgelegenheid. De culturele en creatieve sector is goed voor 320 duizend banen en 4,5 procent van onze totale werkgelegenheid.


New Creative Deal

Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie lanceren de ‘New Creative Deal’: een ambitieus en veelomvattend plan voor een krachtig herstel èn vernieuwing van de culturele en creatieve sector.

  1. Iedere Nederlander kan zijn creatieve talenten ontwikkelen en heeft onbelemmerd toegang tot een zo breed mogelijk palet aan cultuurervaringen, zowel fysiek als digitaal. Het beoefenen en beleven van kunst, cultuur, erfgoed en media is immers een grondrecht.
  2. De culturele en creatieve sector werkt samen met overheden en het bedrijfsleven bij het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken. Grootschalige en complexe vraagstukken krijgen een multidisciplinaire aanpak, waarin technologische innovatie hand in hand gaat met maatschappelijke impact.
  3. De culturele en creatieve sector zet samen met overheden in op een vitale sector. Wendbaar en financieel weerbaarder dan voorheen. Waar fatsoenlijke beloning en veilige arbeidsomstandigheden de norm zijn en culturele en creatieve organisaties en de vele zelfstandigen die in de sector werken de ruimte hebben om doorlopend te innoveren en investeren. Langs de lijnen van de New Creative Deal heeft de Taskforce culturele en creatieve sector bouwstenen geformuleerd voor een toekomstgerichte investeringsagenda.

Ons land behoort al jaren tot de absolute top op het gebied van architectuur, media, kunst, cultuur, creativiteit en ontwerp. Het is van het grootste belang dat we blijven investeren in die bijzondere positie en unieke infrastructuur van organisaties en werkenden. Want zonder kunstenaars geen kunst. Zonder kunst geen verbeelding. Zonder verbeelding geen creativiteit. En zonder creativiteit geen innovatie.


FCI

Platform Fotografie Nederland (PFN).

PFN is de federatie die de belangen van de professionele fotografie-instellingen in Nederland vertegenwoordigt. Doel van de organisatie is de verdere versterking van de positie van de fotografie in haar vele verschijningsvormen zowel op beleids- als op sociaal-maatschappelijk niveau. Daarnaast vervult PFN een belangrijke rol in het vergroten van het nationale en internationale fotografienetwerk.


Fotografie is overal

De fotografie is de belangrijkste visuele informatiedrager van onze tijd. De digitalisering van het beeld en de online distributie daarvan hebben de hoeveelheid beelden exponentieel doen toenemen. We worden omringd door beelden van allerlei aard: commercieel, privé, sociaal, politiek, journalistiek, artistiek, documentair. Met al die beleidsterreinen gaat de fotografie allianties aan. En geen van die praktijken staat volledig op zichzelf: de commercie bedient zich van journalistiek beeld, de kunst eigent zich het commerciële idioom toe, de documentaire omarmt het snapshot.


Photography Matters

Onder de titel Photography Matters organiseert PFN in 2021-2022 een reeks bijeenkomsten, zowel online als fysiek. Op de agenda:

  • Visual literacy in het onderwijs
  • Van picture story naar digital storytelling
  • Fotografie en digitaal erfgoed
  • Potentie van opdrachtenbeleid


Platform Fotografie Nederland

Pictoright.

Stichting Pictoright behartigt de collectieve auteursrechten van alle visuele makers in Nederland. Zij is onder andere verantwoordelijk voor het innen en uitbetalen van collectieve gelden van fotografen. De directeur van DuPho zit in het bestuur van Pictoright.


Pictoright heeft nieuwe aansluitcontracten vanwege de ‘value gap’. Fotografen die voor hun collectieve rechten zijn aangesloten bij Pictoright hebben het nieuwe mandaat voor collectieve rechten in de brievenbus gevonden. De reden voor de nieuwe mandaten is de zogenoemde ‘value gap’. In het nieuwe aansluitingscontract is een nieuwe categorie opgenomen die ervoor zorgt dat Pictoright nog sterker staat in de onderhandelingen met social media platforms. Het is daarom van groot belang dat zoveel mogelijk aangeslotenen dit contract ondertekenen.


Social media platforms moeten door nieuwe Europese wetgeving in gesprek gaan met rechthebbenden van auteursrechtelijk beschermd materiaal om toestemming te krijgen. In de nieuwe wetgeving is – kort gezegd – geregeld dat social media platforms verantwoordelijk zijn voor het materiaal dat binnen hun platforms wordt geplaatst en gedeeld. Eerder was er geen wet die dit regelde. Zo konden social media platforms jarenlang geld verdienen met onder andere advertentie-inkomsten, terwijl er veel materiaal – van onder andere beeldmakers – online werd gezet zonder toestemming en bijbehorende vergoeding. Dit wordt de 'value gap' genoemd. Pictoright wil met sociale media platforms collectief gaan onderhandelen zodat hieraan een einde komt. Beeldmakers verdienen een eerlijke vergoedingen voor het gebruik van beeld op social media.


Sluit je aan

Wordt jouw werk gepubliceerd in boek, krant of tijdschrift? Is het te zien op TV? Sluit je dan aan en claim je collectieve rechten!


Pictoright

Creatieve Coalitie.

DuPho is aangesloten bij de Creative Coalitie. De Creatieve Coalitie is een samenwerkingsverband van 46 beroepsverenigingen die zich inzetten voor betere werkomstandigheden in de creatieve sector. Door de krachten te bundelen kunnen werkomstandigheden, beroepspraktijk en financiën verbeteren. Samen sta je sterker.


Enquête verlies inkomsten

De Creatieve Coalitie heeft een enquête afgenomen om het inkomensverlies in kaart te brengen van de gehele creatieve industrie.


Taskforce culturele en creatieve sector

Direct nadat een motie in de Tweede Kamer was aangenomen voor steun aan de culturele sector is er een taskforce opgericht met de koepels: Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur, het Erfgoedplatform en Kunsten ’92. De taskforce beschrijft in samenspraak met de diverse partijen, bestuurders, Kamerleden en overheden de sectorspecifieke problematiek, inventariseert de financiële schade op de kortere en de langere termijn en ontwikkelt voorstellen voor de ondersteuning van de cultuursector.


Brieven:

Platform ACCT.

Platform ACCT staat voor Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst. Een initiatief van het complete werkveld. Ondersteund door het ministerie van OCW, gedragen door de belangrijkste culturele organisaties in Nederland en opgericht met maar één doel: het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.

De Creatieve Coalitie is vertegenwoordigd in Platform ACCT.


Tarievenonderzoek

In samenwerking met Platform ACCT werkt DuPho aan een onderzoek naar de knelpunten voor zelfstandige fotografen. Dan gaat het om een inventarisatie op het gebied van beloning, ontwikkelingsperspectief, auteursrechten etc. Bedoeling is in de loop van dit jaar met een rapport daarover te komen. Vanuit DuPho (maar ook vanuit niet bij ons aangesloten fotografen) komt het verzoek na te denken over het opnieuw publiceren van richtprijzen. Daar gaan we aan werken.


PPO, Permanente Professionele Ontwikkeling

In september 2020 is Werktuig PPO opgezet. Het programma PPO geeft een impuls aan de carrières van tienduizenden individuele werkenden in de culturele en creatieve sector. Alle werkenden (waaronder ook zzp’ers) kunnen het beschikbare budget gebruiken voor hun verdere kwalitatieve verdieping en ontwikkeling, maar ook voor versterking van ondernemerschap, verbreding van hun creatieve carrière of voor andere vormen van bij- of omscholing. Veel DuPho-leden hebben van deze regeling gebruik gemaakt.


De minister van OCW heeft aangegeven eenmalig €15 miljoen te investeren in scholing en ontwikkeling in de culturele en creatieve sector en dat jaarlijks aan te vullen met een bijdrage van €1 miljoen.

Foto: Tycho Merijn Roest