Aansluitingen en partners.

In de huidige markt, die onderhevig is aan enorme veranderingen en waar tarieven onder druk staan, is het van het grootste belang om een beroepsorganisatie achter je te hebben staan. Een van de kerntaken van DuPho is de collectieve vertegenwoordiging van haar leden en de fotografiesector als geheel. Daarom is DuPho aangesloten en/of heeft bestuurszetels bij Creatieve Coalitie, Kunsten ’92, FCI, Platform Makers, Federatie Auteursrecht, Platform fotografie Nederland en Embassy of Dutch Creativity.

Creatieve coalitie.

De Creatieve Coalitie is een samenwerkingsverband van 45 beroepsverenigingen, waaronder DuPho, die zich inzetten voor betere werkomstandigheden in de creatieve sector. DuPho heeft dit jaar intensief samengewerkt, gelobbyd en actiegevoerd met de Creatieve Coalitie, de Taskforce, Cultuur in actie, de evenementenalliantie en vele anderen. Samen schreven zij verschillende brandbrieven aan het kabinet. Dit leidde onder andere tot de uitbreiding van de SBI-codes voor de fotografie zodat de TOGS-regeling ook toegankelijk werd voor fotografen met een studio. Daarnaast kwam er € 482 miljoen extra steun voor de culturele sector voor de periode oktober 2020 tot juli 2021. De Creatieve Coalitie ziet ook toe op een efficiënte uitvoering van deze maatregelen voor zzp’ers. Zo zie je dat we door de krachten te bundelen werkomstandigheden, beroepspraktijk en financiën kunnen verbeteren. Samen sta je sterker.

Brieven: Brief 31 maart 2020 Brief 11 mei 2020 Brief 12 mei 2020 Brief 27 mei 2020 Brief 5 oktober 2020

Creatieve Colalitie

Platform ACCT.

Platform ACCT staat voor Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst. Een initiatief van het complete werkveld. Ondersteund door het ministerie van OCW. Gedragen door de belangrijkste culturele organisaties in Nederland. En opgericht met maar één doel: het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. De Creatieve Coalitie is vertegenwoordigd in Platform ACCT. Hun projecten zijn verdeeld in vier thema’s:

  • Vergroten van het verdienvermogen voor werkenden in de sector.
  • Duurzame inzetbaarheid en professionele ontwikkeling mogelijk maken.
  • Behoorlijke afspraken en arbeidsvoorwaarden voor alle werkenden realiseren.
  • Structurele sociale dialoog tussen werkverleners en werkenden stimuleren.

PPO, Permanente Professionele Ontwikkeling In september 2020 is Werktuig PPO opgezet. Het programma PPO geeft een impuls aan de carrières van tienduizenden individuele werkenden in de culturele en creatieve sector. Alle werkenden (waaronder ook zzp’ers) kunnen het beschikbare budget gebruiken voor hun verdere kwalitatieve verdieping en ontwikkeling, maar ook voor versterking van ondernemerschap, verbreding van hun creatieve carrière of voor andere vormen van bij- of omscholing. De minister van OCW heeft aangegeven eenmalig €15 miljoen te investeren in scholing en ontwikkeling in de culturele en creatieve sector en dat jaarlijks aan te zullen vullen met een bijdrage van €1 miljoen.

Platform Act

Pictoright.

Stichting Pictoright behartigt de collectieve auteursrechten van alle visuele makers in Nederland. Zij is onder andere verantwoordelijk voor het innen en uitbetalen van collectieve gelden van fotografen. De directeur van DuPho zit in het bestuur van Pictoright. Vorig jaar zijn er twee Europese richtlijnen goedgekeurd: de ‘Digital Single Market’ richtlijn en de ‘Online Omroepdiensten’ richtlijn. De eerste is regelmatig in de media geweest, in het bijzonder omdat daarin een regeling is opgenomen over de zogenaamde ‘value gap’. Dat gaat over het op grote schaal delen van muziek, film en beeld op social media platforms, zonder dat de makers van die content daarvoor een vergoeding ontvangen. De tweede richtlijn brengt ook goed nieuws: de richtlijn versterkt de collectieve positie van beeldmakers tegenover omroepen en kabelaars. Value gap De insteek van Pictoright is dat platforms zoals Facebook en Youtube gaan betalen voor werk van beeldmakers dat op hun platforms gedeeld worden. De aankomende wet geeft hiervoor goede handvatten. Zo wordt er gezegd dat het de bedoeling is dat platforms licenties sluiten. Pictoright is de afgelopen tijd nauw betrokken geweest bij de verdere vormgeving en uitleg van die wet. Op nationaal niveau hebben ze samen met brancheorganisatie Voice gesprekken gevoerd met de ministeries die de Europese wet moeten omzetten in Nederlandse wetgeving. Op internationaal niveau doen ze mee aan een dialoog tussen de platforms en auteursrechthebbenden onder leiding van de Europese Commissie. Alles om er maar voor te zorgen dat die nieuwe wetgeving straks ook echt iets gaat opleveren voor beeldmakers en er goed geluisterd wordt naar hun verhaal en positie. Online archieven Met de implementatie van de richtlijn volgend jaar komt er ook een goede wettelijke versterking voor de contracten die Pictoright met veel erfgoedinstellingen heeft over het digitaliseren en online plaatsen van archieven. Straks kan Pictoright met meer wettelijke waarborgen brede licenties aan erfgoedinstellingen verlenen met betrekking tot foto’s en ander beeldmateriaal in archieven, in ruil voor afdracht van een redelijke vergoeding voor de beeldmakers. Extended Collective Licensing Vanaf volgende zomer zal ook de bepaling over het zogenaamde Extended Collective Licensing (ECL) van kracht worden. Dit is van belang voor het sluiten van grotere overkoepelende contracten. De wet kan ook van nut zijn voor overeenkomsten die Pictoright sluit met bijvoorbeeld musea en omroepen.

Stichting Pictoright

Stichting De Thuiskopie.

Iedere consument mag volgens de Auteurswet voor eigen oefening, studie of gebruik een kopie maken van een auteursrechtelijk beschermd werk. Voor het mogen privé kopiëren moet een vergoeding aan auteurs- en naburig rechthebbenden worden betaald. Die vergoeding wordt geïncasseerd door middel van een heffing op de voorwerpen waarmee mensen kopiëren zoals pc's telefoons en tablets. Stichting De Thuiskopie: "Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen" Waarom thuiskopie? De thuiskopieregeling is wettelijk ingesteld om rechthebbenden van auteursrechtelijk beschermde werken door middel van een vergoeding te compenseren voor de schade die zij lijden, omdat de wet toestaat dat iemand voor zichzelf een kopie mag maken van beschermde werken (films, muziek, foto’s, artikelen of boeken). Dit staat vermeld in artikel 16c van de Auteurswet. Door een heffing op voorwerpen waar consumenten deze privé kopieën mee maken, worden rechthebbenden gecompenseerd. Deze thuiskopievergoeding wordt door Stichting De Thuiskopie geïncasseerd bij importeurs en fabrikanten van die voorwerpen en vervolgens uitgekeerd aan bijv. componisten, muzikanten, uitgevers, producenten, auteurs, uitvoerende kunstenaars en regisseurs. De stichting wordt bestuurd door een algemeen bestuur bestaande uit 10 leden, waaronder een onafhankelijke voorzitter. Vincent van de Eijnde, directeur van Pictoright, is door DuPho, BNO en Kunstenbond benoemd als bestuurslid voor de categorie Beeldmakers.

Stichting De Thuiskopie

BeeldAnoniem.

FotoAnoniem werd opgericht in 1984, met als doel om het voor gebruikers mogelijk te maken een foto te gebruiken ook al is de maker onbekend. Iedereen die wel eens een foto gebruikt, weet dat je daarvoor het auteursrecht moet respecteren. Aan de maker of een vertegenwoordiger vraag je vooraf toestemming voor gebruik. En meestal maak je dan ook een prijsafspraak. Maar wat als je de maker niet kent, en hem of haar ook niet kan vinden? In dat geval kun je bij FotoAnoniem terecht: de stichting geeft namens de onbekende maker toestemming voor gebruik, en stuurt een factuur voor het auteursrecht. Als de maker van het werk alsnog opduikt, regelt Stichting FotoAnoniem de afhandeling van de rechten, daar heb je als gebruiker dan geen omkijken meer naar. Stichting FotoAnoniem wijzigt binnenkort haar naam in BeeldAnoniem. Dan geldt dat niet alleen meer voor fotografie maar ook voor illustraties. Vanaf eind 2020 is de site van de Stichting te vinden onder de naam BeeldAnoniem.nl Nu nog te vinden als: Fotoanoniem

Pennings Foundation.

Stichting Pennings Foundation is een presentatie- en kennisplatform op het gebied van fotografie, nieuwe mediakunst en videokunst. Met verschillende tentoonstellingen wordt laagdrempelig een breed en divers publiek in staat gesteld kunst te beleven en te waarderen en worden ontmoetingen bevorderd tussen makers, kunstkijkers, kopers en opdrachtgevers. Aanvullend wil de Foundation door middel van educatieve activiteiten op inspirerende wijze uiteenlopende groepen interesseren voor fotografie, nieuwe mediakunst en videokunst om zo hun kennis daarover te verbreden en te verdiepen. Pennings Foundation heeft ook een rol als kenniscentrum waar lezingen en workshops worden georganiseerd. Zo heeft DuPho al enkele keren bijeenkomsten georganiseerd in de galerie in Eindhoven; waaronder verschillende workshops en regiobijeenkomsten met talks van leden.

Stichting Pennings Foundation

Foto: Jeroen van Lelieveld