Het collectief is de kracht.

In de huidige markt, die onderhevig is aan enorme veranderingen en waar tarieven onder druk staan, is het van het grootste belang om een beroepsorganisatie achter je te hebben staan. Een van de kerntaken van DuPho is de collectieve vertegenwoordiging van haar leden en de fotografiesector als geheel. Daarom is DuPho aangesloten en/of heeft bestuurszetels bij Creatieve Coalitie, Kunsten ’92, FCI, Platform Makers, Federatie Auteursrecht, Platform fotografie Nederland en Embassy of Dutch Creativity.

Reële richtprijzen fotografen.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM), de toezichthouder op de mededingingswet schreef dit jaar een concept Leidraad tariefafspraken zzp’ers. Wij stuurden daarop een reactie, waarmee wij pleiten voor reële richtprijzen voor fotografen en sluiten ons aan bij de reactie van de Kunstenbond.


Het is volgens de ACM voor de branche- en beroepsverenigingen verboden om adviestarieven te noemen. Maar wij vinden dat er te weinig ruimte is in de concept Leidraad om in deze situatie verandering te brengen. Het zou de culturele en creatieve sector in zijn algemeenheid zeer ten goede komen als dit verbod wordt opgeheven. En het mogen noemen van de adviestarieven (richtprijzen) vanuit DuPho zou bijdragen aan bewustwording van alle betrokken partijen, in en rond de fotografiesector, faire transacties en een professioneel mentaliteit. Met alle positieve gevolgen van dien.

Creatieve coalitie.

DuPho is aangesloten bij de Creative Coalitie. De Creatieve Coalitie is een samenwerkingsverband van 22 beroepsverenigingen, die zich inzetten voor betere werkomstandigheden in de creatieve sector. Door de krachten te bundelen kunnen werkomstandigheden, beroepspraktijk en financiën verbeteren. Samen sta je sterker.


De arbeidsmarkt van veel werkenden in de creatieve industrie, ook in de fotografie, is zorgelijk. Er is een relatief hoge kans op werkloosheid, laag inkomen, slechte onderhandelingspositie, niet verzekerd zijn en slechte pensioenopbouw. De Coalitie wil het culturele klimaat en de sociaaleconomische positie van werkenden in de hele culturele en creatieve sector verbeteren met als credo: Eerlijke betaling loont.

Dit credo wordt ondersteund door de volgende basiswaarden:

 • Besef dat kunst en creativiteit waarde
 • Betaal fatsoenlijke tarieven (‘fair pay’)
 • Laat makers fatsoenlijk delen in opbrengsten (‘fair share’)
 • Verduurzaam productieketens (‘fair chain’)


Ter ondersteuning van dit alles is een arbeidsmarktagenda opgesteld en aangeboden aan de Minister van OCW. Kernvragen daarbij zijn:

 • Wat is er nodig om de arbeidsmarktpositie te verbeteren?
 • Wat kan de sector zelf?
 • Wat is er nodig van de rijksoverheid, provincies en gemeenten?


DuPho vertegenwoordigt ook in de Creatieve Coalitie die specifieke belangen van haar leden. Juist in de traagheid van de politiek is het belangrijk snel en adequaat op het juiste moment deze belangen een stem te geven.


Volg deze ontwikkelingen op de website van de Creatieve Coalitie.

Embassy of Dutch Creativity.

Dit jaar heeft DuPho zich aangesloten bij de Embassy of Dutch Creativity, het samenwerkingsverband tussen ADCN, Dutch Digital Agencies, IAA Nederland, Orange Lions, Dutch Digital Design, VEA. De missie van de Embassy is om de wereldwijde creatieve gemeenschap tijdens het Cannes Lions Festival te inspireren met de Nederlandse geest van innovatie en ondernemerschap en het creatieve dna: ruimdenkend, multicultureel en interdisciplinair


Cannes Lions Festival

Sinds 1954 brengt het Cannes Lions International Festival of Creativity de gehele creatieve communicatie-industrie samen in Cannes om te leren, te netwerken en te vieren. Elk jaar biedt het festival vijf dagen op een inspirerende manier inzichten en gesprekken over het aanpakken van de grote problemen. Merken, bureaus, mediabedrijven en adviesbureaus kunnen hun resultaten verbeteren door de inzet van de hier gepresenteerde nieuwe marketingtools en kennis.


Een geslaagde handelsmissie voor DuPho

DuPho ging samen met SO 2019 genomineerden Wendelien Daan, Mark Engelen, Frank Ruiter én de Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg naar Cannes om de Nederlandse fotografie te vertegenwoordigen en te netwerken met de internationale creatieve industrie. De Embassy of Dutch Creativity had ook dit jaar een prominente plek tussen partijen als Google, Facebook en Spotify.


DuPho organiseerde ook een netwerklunch voor de drie SO 2019 genomineerden. Aan tafel zaten veel bekende reclamebureaus zoals Boomerang, Epidemie, N=5, Mediamonks, VBAT en SuperHeroes waaraan de fotografen hun werk en zichzelf konden presenteren. Ook relaties van buitenlandse reclamebureaus waaronder DDB Berlin haakten aan. Naast de netwerklunch van DuPho waren er nog tal van bijeenkomsten waar de fotografen konden netwerken met de internationale creatieve industrie. Ook dit werd veel gedaan.


‘Ik vond het een goed georganiseerde netwerkgelegenheid, waar ik veel nieuwe contacten aan overgehouden heb. Mensen waar ik normaliter niet zo snel mee in contact kom. De eerste vervolgafspraken staan al,’ aldus Mark Engelen. Ook fotograaf Frank Ruiter was enthousiast: ‘Wat een geweldig initiatief was dit. Ik heb mensen uit binnen- en buitenland ontmoet, op een leuke en zeer ontspannen wijze, die ik anders nooit had ontmoet. Gisteren kreeg ik een e-mail van een bureau dat wil dat ik langs kom om over een nieuwe campagne te praten.’


Lees over onze andere aansluitingen op de website van DuPho


Foto: Jelmer de Haas

FEP.

De FEP (Federation of European Photographers vertegenwoordigt meer dan 50.000 professionele beeldmakers in Oostenrijk, Wit-Rusland, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Georgië, Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Nederland, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Zweden, Oekraïne en de Verenigd Koninkrijk via hun nationale verenigingen.


Eind november 2019 is in Praag de Taskforce Copyright van de Federation European Photographers (FEP) opgericht. DuPho’s directeur Suzanne Henning deed een oproep aan alle aanwezige CEO’s uit Europa om met elkaar informatie te delen over auteursrecht en elkaar te versterken in de belangenbehartiging.
Gaandeweg de meeting bleek dat het met de uitvoering en handhaving van het auteursrecht in de diverse landen nogal verschillend geregeld is en dat er een noodzaak is om de infrastructuur voor fotografen op Europees niveau sterker te gaan vormgeven. Deze vers opgerichte Taskforce is daarbij een stap de goede kant op.

Kunsten '92.

DuPho is ook aangesloten bij Kunsten ’92. Kunsten ’92 is de boven sectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed en een centraal aanspreekpunt voor politici en bestuurders en ook voor de culturele en creatieve instellingen zelf. Kunsten ‘92 telt 350 leden (instellingen) uit alle disciplines; theaters, musea, orkesten, toneel- dansgezelschappen, kunstenaarsorganisaties, erfgoedorganisaties, brancheorganisaties en fondsen.


Via Kunsten ’92 kunnen we een gedegen en op de toekomst gericht kunst- en cultuurbeleid bevorderen waarin de cultuursector een actieve rol speelt. Doel is om met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland te verstevigen. Kunsten ’92 doet dat door onderzoek en feiten te presenteren, door opinie en debat te organiseren en door het cultuurbeleid kritisch te volgen en aandacht te vestigen op goede voorbeelden.


In opdracht van de minister hebben Kunsten ’92 in samenwerking met het culturele veld in 2017 de Arbeidsmarktagenda opgesteld.


Het doel van de agenda is het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van werkenden in de creatieve sector en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende culturele en creatieve sector in Nederland. Dit doel is vertaald naar drie doelstellingen:

 • Structurele sociale dialoog;
 • Verdienvermogen versterken;
 • Arbeidsvoorwaarden verbeteren.

Fair Practice Code.

De Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur hebben in hun rapporten geconcludeerd dat de sector kunst, cultuur en creatieve industrie weliswaar hoogwaardig en internationaal toonaangevend is, maar dat er ook sprake is van uitholling en van een zorgelijke arbeidsmarkt. Tijdens bijeenkomsten met betrokkenen zijn in 2017 de eerste aanzetten gegeven tot vormgeving van het begrip Fair Practice.


De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden:

 • Solidariteit
 • Duurzaamheid
 • Diversiteit
 • Vertrouwen
 • Transparantie


De Fair Practice Code is een onderdeel van de arbeidsmarktagenda en is bedoeld als handvat voor alle culturele professionals om die dialoog te voeren, om zichtbaar te maken wat er beter kan en daadwerkelijk verbeteringen door te voeren. De code is er voor alle werkenden binnen de culturele en creatieve sector, iedereen die de sector ondersteunt. Het is een uitnodiging om kritisch na te denken over wat normaal wordt gevonden, om zichtbaar te maken wat er beter kan en vervolgens daadwerkelijk verbeteringen door te voeren.


Benieuwd hoe Fair Practice jouw praktijk is? Doe de scan.

Platform fotografie Nederland.

De directeuren van zeven landelijk en internationaal opererende fotografie-instellingen (waaronder DuPho) willen in gesprek met cultuurminister Ingrid van Engelshoven. Ze missen in het recent uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur (Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur) een eigen plek voor de professionele fotografie in een wereld waarin beeldcommunicatie, en met name fotografie, is doorgedrongen tot in alle haarvaten van de samenleving.


‘De Raad voor Cultuur onderscheidt in haar advies verschillende disciplines binnen de kunst en cultuur. Daarin wordt het Nederlands Fotomuseum genoemd, als hoeder van de nationale fotocollectie, maar verder blijft de fotografie als discipline vrijwel onbelicht. Dat is onterecht,’ schrijven de directeuren in een brief aan de minister. De fotografie, zo stellen zij, neemt binnen de beeldcultuur een specifieke plek in: ‘De kracht van het stilstaande beeld in de visuele communicatie is gegroeid, zowel binnen de kunsten als daarbuiten. In de media, in de wetenschap, het onderwijs, en als middel van individuele expressie, is fotografie het meest gebruikte medium. Fotografie vertaalt moeilijk te duiden maatschappelijke verschijnselen naar concrete beelden, prikkelt mensen de eigen rol daarin te onderkennen en draagt bij aan hun visuele geletterdheid. Fotografie bevordert een maatschappelijke dialoog die wezenlijk anders is dan op basis van taal alleen.’


Daarom is er volgens de directeuren behoefte aan een stevige infrastructuur voor fotografie. Zij werken aan de oprichting van het Platform Fotografie Nederland, dat is bedoeld als ideeënbron, netwerkplaats, pleitbezorger en aanspreekpunt. ‘Maar de duurzame bestendigheid van een betekenisvol beleid vraagt ook om een gericht beleid van uw ministerie. Beleid dat ontwikkelingen van onderop versterkt en dat wordt ontwikkeld samen met instellingen die zich professioneel met fotografie bezighouden. Juist zij kunnen de overheid en ondersteunende fondsen van inhoudelijke kennis en advies voorzien,’ zo besluiten zij de brief.

De ondertekenaars van de brief zijn:

 • Theo Andriessen, zakelijk directeur BredaPhoto
 • Lars Boering, directeur World Press Photo
 • Birgit Donker, directeur Nederlands Fotomuseum
 • Suzanne Henning, directeur DuPho
 • Kees van der Meiden, directeur Noorderlicht | Huis van de Fotografie
 • Femke Rotteveel, directeur FOTODOK
 • Bas Vroege, directeur Paradox

Foto bovenaan: Dirk Wiersma